Algemene voorwaarden:

Annuleren / afzeggen

Annulering van een afspraak voor relatie therapie dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Dit kan telefonisch, per sms of whatsapp. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.

Facturering

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Kwaliteitsborging

Joan Bieger is lid van de de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Chris Tanis zal spoedig volgen. Daarnaast is hij aspirant lid van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)
Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. De bovengenoemde verenigingen stellen hiertoe strenge eisen waarop wij jaarlijks worden gecontroleerd.
Wij werken volgens de gedragscodes van de NVAGT en NFG en vallen onder haar klacht- en tuchtrecht.

Wij willen graag van u weten hoe u de therapie en de gang van zaken heeft ervaren. Wij stellen uw opmerkingen ter verbetering zeer op prijs.

Indien u ontevreden bent over de behandeling, vragen wij u om dit te bespreken met uw therapeut. Indien het resultaat hiervan onbevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.